×

Raport cu privire la activitatea secției locativ-comunale în perioada ianuarie-iunie 2019

            Activitatea secției a fost axată pe îndeplinirea prevederilor actelor normative în vigoare, inclusiv pentru perioada menționată, îndeplinirea prevederilor dispoziţiei Primarului general interimar al municipiului Chişinău nr.105-d din 04.03.2019 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea campaniei municipale „Curățenia generală de primăvară” şi dispoziţiei Pretorului sectorului Buiucani nr. 39-d din 04.03.2019 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea campaniei „Curățenia generală de primăvară” în teritoriul sectorului Buiucani în perioada 04.03.2019-26-04.2019. Au fost mobilizați agenţii economici, instituţiile de învățămînt, instituțiile medicale, serviciile specializate ale întreprinderilor municipale, gestionarii fondului locativ şi populaţia. În teritoriul administrat, în lunile martie-aprilie a fost efectuat un amplu volum de lucrări de profilaxie ecologico-sanitare şi amenajare.

În perioada  ianuarie-iunie 2019 teritoriul sectorului a fost menţinut în stare sanitară satisfăcătoare prin:

 • Conlucrarea cu subdiviziunile: ÎM „Prestări servicii Locative”; SA „Apă Canal”; SA „Termoelectrica”, SA„ Chișinău- Gaz”; ÎM „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”; ÎM „Lift Service”; ÎM „Exdrupo”; ÎM Regia „Autosalubritate”; Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare; Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație; ÎM Rețelele electrice de iluminare „ Lumteh”; Gas Natural Fenosa ;

Direcțiile prioritare în activitatea secției locativ-comunală:

 • Inspectarea activității și acordarea ajutorului metodologic administratorilor de APLP, ACC, CCL, convocarea, după caz a ședințelor referitor la modalitățile de soluționare a problemelor existente; informarea despre actele normative necesare în activitatea cotidiană;
 • Acumularea și generalizarea informației parvenite de la gestionarii blocurilor locative privind inventarierea tehnică și pașaportizarea blocurilor locative;
 • Pregătirea și elaborarea planului de măsuri pentru desfășurarea acțiunilor de salubrizare de primăvară;
 • Inspectarea activității și acordarea ajutorului metodologic administratorilor de CCG, convocarea, după caz a ședințelor referitor la modalitățile de soluționare a problemelor existente, inclusiv prezentarea listei agenților economici care activează pe teritoriul CCG cu indicarea genului de activitate, perfectarea schemelor de salubrizare și amenajarea teritoriului aferent; informarea despre actele normative necesare în activitatea cotidiană;
 • Conlucrarea cu serviciile specializate la îndeplinirea lucrărilor pentru pregătirea fondului locativ din sector către sezonul rece, a obiectelor de menire socială, AMT Buiucani, DETS Buiucani;
 • Conlucrarea cu gestionarii de blocuri pentru organizarea proceselor de dezinsectare, deratizare și dezinfecție a subsolurilor.
 • Identificarea și sistematizarea informației cu privire la încăperile nesalubrizate din sectorul Buiucani, pentru întreprinderea măsurilor necesare de către gestionarii fondului locativ conform prevederilor Legii nr. 75 din 30.04.2015 cu privire la locuințe. În acest sens, Pretura sectorului Buiucani a intervenit în regim de urgență pentru lichidarea focarului de infecție din două apartamente: str. Eugen Coca, 17 și str. Onisifor Ghibu, 5 care sunt proprietate municipală. Și 2 încăperi nelocative din str. Mitropolit Bănulescu Bodoni, 29 și str. Al. Lăpușneanu, 10.
 • Pregătirea proceselor – verbale pe diferite întrebări constatate în urma inspectării în teren, ședințelor de lucru.
 • Pregătirea informației săptămânale referitor la activitatea serviciilor din sector;
 • Inspectarea sistematică a sectorului referitor la salubrizarea și amenajarea teritoriului în comun cu reprezentanții IMGFL-13,14,15,16 și Inspectoratul de poliție Buiucani-(Vinerea sanitară).
 • Consultarea cetățenilor și explicarea condițiilor de acordare a ajutorului social pentru agentul termic, conform Regulamentului privind mecanismul de acordare a compensațiilor persoanelor defavorizate din municipiul Chișinău în vederea efectuării plăților pentru resursele energetice și servicii comunale, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 15/6 din 22.12.2017, cu modificările ulterioare operate. Prin urmare, s-a prezentat către ÎM „Infocom” și Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare lista a 3512 cereri de confirmare și lista a 198 dosare noi. În total au primit compensații 3716 persoane.
 • Angajaţii preturii au inspectat teritoriile întărite de către administraţie în comun cu gestionarii fondului locativ. Agenţilor economici li s-a recomandat să desfăşoare acţiuni de salubrizare a teritoriului adiacent şi respectiv au fost înmânate peste 750 scrisori prin care au fost informaţi despre desfăşurarea acţiunilor de amenajare şi salubrizarea de primăvară. La intrarea în scări au fost afişate adresări către locatari de a efectua salubrizarea teritoriilor din preajma blocurilor locative (Ziua unică pentru salubrizare a fost numită pe data de 20.04.2019).

La salubrizarea din sector a participat activ societatea civilă. Au fost organizate zile sanitare pentru salubrizarea teritoriilor adiacente cu  implicarea  angajaţilor preturii, gestionarilor fondului locativ: Rîulețul Durlești („Moldexpo” – str. Codreanu), str. N. Costin – parcul-pădure „Butoiaș”, str. V. Lupu, str. L. Deleanu, str.Mușatinilor, șos. Balcani, str. Alba-Iulia, str. I. Pelivan, , str. Doina și Ion Aldea-Teodorovici, str. E. Coca, str. I. Neculce, str. Șt. Neaga, Calea Ieșilor, parcul „La Izvor”, str. Paris, str. Suceava, str. O. Ghibu, str. I. Creangă, str. Sucevița, str. Cornului, str. A. Mateevici, str. Codrilor, Parcul  „Alunelul”, Scuarul Europei, bd. Ștefan Cel Mare și Sfânt.

Angajaţii preturii au inspectat  14 microsectoare în comun cu gestionarii fondului locativ. Agenţilor economici și gestionarilor ACC, APLP, CCL, BD li s-a recomandat să desfăşoare acţiuni de salubrizare și amenajare a teritoriului aferent blocurilor locative aflate în gestiune.

În sectorul Buiucani sunt înregistrate 1014 blocuri locative, inclusiv: ÎMGFL  –  687 blocuri, APLP,ACC,CCL, Blocuri Departamentale – 327 blocuri  şi 637 curţi.

ÎMGFL nr. 13 – 329 salubrizate         – 100 %, suprafaţa 211 mii m2–  din 354 mii m2.

ÎMGFL nr. 14 – 183 salubrizate         – 100 %, suprafaţa 302,8 mii m2 din 1254 mii m2.

ÎMGFL nr.15 – 126 salubrizate          – 100 %, suprafaţa 299,9 mii m2 – din 323 mii m2.

ÎMGFL nr. 16 – 49 salubrizate          – 100%, suprafaţa 140,4 mii m2 – din  156 mii m2 .               În perioada menţionată, în teritoriile adiacente ale blocurilor locative  APLP, ACC, CCL și blocurile departamentale au fost efectuate lucrări de curăţare și defrişare a arborilor uscaţi, amenajate spaţiile verzi, şi evacuat gunoiul.

În curţile blocurilor, de asemenea, s-au vopsit elementele de pe terenurile de joacă pentru copii pentru uscat albituri și scuturat covoare.

ÎMGFL nr. 13, 14, 15, 16, gestionează 54 staţii de aşteptare, care au fost salubrizate, spălate, curăţate de avizuri şi reclamă neautorizată.

ACC – 127/172 blocuri au fost salubrizate                                       – 100%

CCL – 34/47 blocuri au fost salubrizate                                            – 100%

APLP – 65/81 blocuri au fost salubrizate                                         – 100%

Asociații departamentale – 13/27 blocuri au fost salubrizate             – 100%

Total 327 blocuri


Liste ale agenţilor economici şi proprietari ai caselor particulare, care n-au salubrizat și amenajat teritoriul adiacent au fost prezentate către Inspectoratul de poliţie Buiucani pentru a fi întocmite procese-verbale, pe art.181 Cod Contravențional al Republicii Moldova.

Lunar au fost identificate adresele cu câini fără stăpân și transmise către ÎM Regia „Autosalubritate”.

Au fost întocmite și transmise către Primăria municipiului Chișinău – lista adreselor propuse pentru amenajare curților de blocuri, lista străzilor propuse pentru reparație integrală,  lista adreselor propuse pentru reparația și/sau plombarea trotuarelor pietonale, lista adreselor propuse pentru amenajarea terenurilor de joacă pentru copii, lista adreselor propuse pentru efectuarea lucrărilor de către ÎM „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” , lista adreselor propuse pentru efectuarea lucrărilor de către SA „Apă-Canal”, lista adreselor propuse pentru efectuarea lucrărilor de iluminare de către ÎM Rețele electrice de iluminarea „Lumteh”, lista blocurilor unde este necesar de efectuat lucrări de reparație a acoperișului,  lista blocurilor locative care au defecțiuni în elementele constructive, lista blocurilor unde este blocat accesul serviciului de intervenție (salvare, pompieri ș.a).

A fost monitorizată activitatea serviciilor specializate din sector  care au  întreprins zilnic acțiuni concrete  la capitolul salubrizare şi amenajare a teritoriului. Au fost efectuate lucrări de salubrizare la punctele termice şi traseele reţelelor termice magistrale şi aeriene aflate în gestiunea SA „Termoelectrica”.

În scopul executării prevederilor dispoziției nr. 104-d din 04.03.2019 „Cu privire la inventarierea garajelor metalice/capitale amplasate pe terenurile ce aparțin domeniului public al municipiului Chișinău s-a demarat inventarierea și demontarea, după caz, benevolă sau forțată a garajelor metalice neautorizate.

 

Secția locativ-comunală