Posturi vacante

                                  A N U N  Ț

 

         Pretura sectorului Buiucani anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei  publice vacante:

1.Specialist superior  în  serviciul arhitectură și construcții ;

Informaţia suplimentară privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informativ la sediul Preturii, str.M.Viteazul, 2  wwwpreturabuiucani. md, și  la tel.(022) 295067

 Documentele se depun în decurs de 20 zile din data publicării avizului.

 

 

Secretarul Comisiei de concurs  Dimitraș Ana                     

 

 

ANUNŢ

 

 

Pretura sectorului Buiucani anunţă prelungirea  concursului privind ocuparea

funcţiei publice vacante de specialist  superior în serviciul arhitectură și construcții

Scopul general al funcţiei:

-         Elaborarea strategiei de dezviltare urbană a sectorului, coordonarea și gestionarea Planului urbanistic zonal.

-         Supravegherea respectării legislației în construcții.

Sarcinile de bază

 

- Monitorizează  efectuarea lucrărilor de construcții în sector.

- Întreprinde acțiuni, în comun cu organele de resort, în domeniul prevenirii și

  combaterii construcțiilor neautorizate.

 -Supraveghează  aplicarea conformă cerințelor de urbanism și autoritățiilor de construire.

 - Monitorizează efectuarea construcțiilor  provizorii.

- Asigură legalitatea și calitatea în procesul autorizării amplasării parcajelor.

         Condiţiile de participare la concurs :

 

1. Condiţiile de bază:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba de stat;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

e) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b), sau nu i-a încetat raportul de serviciu pentru motive disciplinare;

 

2. Cerinţele specifice:

- studii superioare în  domeniul arhitectură ;

- un an de experiență profesională în domeniu;

-cunoașterea legislației în domeniul autorizării executarii lucrarilor de constructie ;

- cunoaşterea legislaţiei în vigoare privind administraţia publică locală;

-  cunoaşterea legislaţiei în domeniul lucrărilor de secretariat;

- cunoştinţe de operare la computer (Microsoft Office).

 

Lista documentelor ce urmează a fi prezentate:

Formularul de participare (se anexează);

Copia buletinului de identitate;

Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

Copia carnetului de muncă;

Certificatul medical ( după caz);

Cazier juridic.

 

Notă:

- Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

- Cazierul juridic poate fi înlocuit cu declaraţia de proprie răspundere. În acest caz,

candidatul are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul

documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data în care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

BIBLIOGRAFIE:

1. Constituţia Republicii Moldova;

2. Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul    funcţionarului public;

3. Legea  nr.163 , din 04.07.2010 cu privire la autorizarea executării lucrărilor de construcție;

3. Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

4. Legea nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

5. Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;

6 .

 7. Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;

8. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 115 din 28.02.1996 cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice locale.

 

Data limită de depunere a documentelor: 10.02.2017

Modalitatea de depunere a documentelor: candidaţii pot depune dosarul de concurs personal, la sediul Preturii sectorului Buiucani, la adresa  str. M. Viteazul ,2  biroul 410 , et.4, telefon de contacr: (022) 29.50.67, responsabil - Ana Dimitraş , specialist principal resurse umane.

  

 

                                  A N U N Ţ

cu privire la rezultatele concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante

                            în Pretura sectorului Buiucani

Pretura sectorului Buiucani anunţă candidatul care a promovat concursul privind ocuparea funcţiilor publice vacante:

 

Pentru funcţia vacantă de specialist superior (responsabil de salubrizare), Secţia locativ-comunală

 

1. Valuța  Sergiu

 

Pentru funcţia vacantă de specialist Secția administrație publică locală

 

1. Braila  Maxim

 

 

Pretura sectorului Buiucani anunţă despre desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante :

 

1. Specialist superior ( pe perioadă determinată) în Secţia locativ-comunală             ( responsabil de salubrizare)

       În baza examinării dosarului candidatului la ocuparea funcției de specialist superior ( pe perioadă determinată) în Secţia locativ-comunală ( responsabil de salubrizare)  şi în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea  funcţiei publice  vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 , Pretura sectorului Buiucani  anunţă  desfăşurarea probei scrise pe data de 15.12.2016  la ora 9 30 , biroul  304 în incinta preturii str. Mihai Viteazul, nr.2.

 

Lista candidatului  admis  la proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice  vacante (pe periodă determinată) de specialist superior  în Secţia locativ-comunală:

 1.  Valuță  Sergiu.

                

2. Specialist în cadrul secției administrație publică locală .

         În baza examinării dosarelor candidaților la ocuparea funcției de specialist în Secţia administrație publică locală  şi în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea  funcţiei publice  vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 , Pretura sectorului Buiucani  anunţă  desfăşurarea probei scrise pe data de 15.12.2016  la ora 11.00 , biroul  304 în incinta preturii str. Mihai Viteazul, nr.2.

  

Lista candidaţilor  admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice  vacante de specialist în Secţia administrație publică locală:

1. Brăila Maxim;

2. Chersac  Marin.

 

     Candidatul care va promova proba scrisă, va susține interviul la data de 15.12.2016, ora 14.00, biroul 304, str. M. Viteazul, 2.

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

Дополнительная информация