Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior pe perioda nedeterminată în cadrul Secției asistență juridică a Preturii sectorului Buiucani

Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior pe perioda nedeterminată în cadrul Secției asistență juridică a Preturii sectorului Buiucani

A N U N Ţ

 

Pretura sectorului  Buiucani

(mun. Chişinău, str. M. Viteazul,2)

anunță concurs pentru  ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior pe  perioada nedeterminată în cadrul  Secției asistență juridică a Preturii sectorului Buiucani

 

         În conformitate cu „Regulamentul cu privire la ocuparea  funcţiei publice   prin concurs”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Pretura sectorului Buiucani anunţă  concurs  pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul  secției asistență juridică .

 

Scopul general al funcţiei:

Sarcinile de bază:

 1. Reprezentarea Preturii în instanțele de judecată în funcție de autoritate tutelară la examinarea cererilor privind instituirea măsurilor de protecție judiciară.
 2. Elaborarea avizelor și referințelor privind instituirea măsurilor de ocrotire judiciară.Ținerea controlului și evidenței dosarelor personale ale persoanelor în privința cărora se cere sau a fost instituită măsura de protecție judiciară.
 3. Examinarea cererilor tutorilor privind autorizarea încheierii actelor juridice în interesele persoanelor în privința cărora se cere sau a fost instituită măsura de protecție judiciară.
 4. Examinarea şi soluţionarea în termen a petiţiilor şi adresările cetăţenilor în probleme ce ţin de competenţa sa.

 

Nivelul funcţie: (C-67), funcţie publică de execuţie

Condiţiile de participare la concurs:

 

Condiţii de bază :

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova şi domiciliul stabilit în Republica Moldova;
 • cunoaşterea limbii române,  scris şi vorbit;
 • posedarea capacităţii depline de exerciţiu şi sănătăţii corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează;
 • neatingerea vârstei necesare de obţinere a dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice;
 • să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani.

Cerinţe specifice

 • Studii : licențiat în drept
 • Experienţă profesională: 6 luni;

Cunoştinţe:

 • cultură generală;
 • cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul serviciul public;
 • cunoaşterea la perfecţie a limbii române în limita cerinţelor funcţiei deţinute;
 • cunoştinţe de operare a programelor la calculator: Word, Excel, Internet.

 Abilităţi:  lucrul cu informaţia, comunicare eficientă orală şi în scris, de a fi în măsură să expună clar şi concis constatările, concluziile şi recomandările, spirit de observaţie şi analiză, gândire ordonată, tact şi pricepere în lucru cu oamenii, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale, capacitatea de a lucra în echipă.

 Atitudini/comportamente: conduită morală şi profesională desăvârşită,  responsabilitate, obiectivitate, competenţă, confidenţialitate, imparţialitate, iniţiativă, tendinţă către dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal /prin poştă /prin e-mail  Dosarul de concurs:

 • formularul de participare (anexa 1);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar/ declaraţia pe propria răspundere  privind absenţa antecedentelor  penale.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau persoanele interesate vor prezenta documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs –

4 mai 2021.

 

Locul desfăşurării concursului.

Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău,  str.M.Viteazul, 2  bir.410,

Telefoane de contact – 022 29.50.67

E-mail – ana.dimitraș@mail.ru

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor –

Ana Dimitraș, specialist principal, Serviciul resurse umane,

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Legea nr. 436 din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală”
 • Legea nr.136 din 17.06.2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”
 • Legea nr. 158 din 04.07. 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public”
 • Codul Administrativ al RM
 • Codul Civil al RM
 • Codul Contravențional al RM
 • Legea nr. 25 din 22.02.2008 „Privind Codul de conduită a funcţionarului public”
 • Legea nr. 16 din 15.02.2008 „Cu privire la conflictul de interese”
 • Legea nr. 90 din 25.04.2008 „Cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei”
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 „Privind declararea averii şi a intereselor personale”
 • Legea nr.982 din 11.05.2000 „Privind accesul la informaţie”
 • Decizia Consiliului municipiului Chișinău nr.4/4 din 12.12.2019  „Cu privire la aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare a preturilor de sector”.  

 

Descarcă formularul de participare aici