Call
Telefon: (+373-22) 29-50-71

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului

Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului este subordonată Consiliului municipal Chişinău şi în conformitate cu  art. 3 din Legea 140 din 14.06.2013 „Privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi”, exercită funcţiile de autoritate tutelară teritorială în municipiu Chişinău.

Instituţia, denumită iniţial Direcţia municipală pentru ocrotirea copilului, reintegrare şi sprijin familial, a fost constituită în anul 1997 prin decizia Consiliului municipal Chişinău ca proiect-pilot. Până atunci de problemele minorilor se ocupau mai multe subdiviziuni ale Consiliului municipal, însă dispersarea structurilor crea multiple obstacole în soluţionarea cazurilor. Plecând de la ideea concentrării specialiştilor din diverse domenii într-o singură instituţie, fapt care va eficientiza activitatea şi va permite abordarea multilaterală a fiecărui caz, autorităţile locale au decis asupra creării unei noi structuri specializate în protecţia copilului. Astfel, fără careva investiţii financiare şi umane suplimentare, specialiştii responsabili de problemele minorilor din cadrul diferitor subdiviziuni au fost transferaţi în instituţia nou creată.

Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului din Chişinău îşi exercită atribuţiile în conformitate cu Regulamentul de funcţionare, actele normative naţionale în domeniu şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Misiunea, principiile de  activitate  şi atribuţiile a Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului

Este de a acorda asistenţă şi protecţie copilului aflat în situaţie de risc şi familiei acestuia şi copilului separat de părinţi, prin toate formele şi mijloacele înserate în aria sa de competenţă.

 Principiile de activitate DMPDC:

În conformitate cu art. 4 al Legii nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, protecţia copilului se realizează conform următoarelor principii:

 • asigurarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
 • respectarea priorităţii privind creşterea şi educarea copilului în familie;
 • dreptul prioritar al părinţilor de a-şi educa copiii conform propriilor convingeri şi responsabilitatea primară a părinţilor pentru creşterea, educarea şi protecţia copiilor lor;
 • obligaţia statului de a asigura familiei asistenţa necesară pentru creşterea şi educarea copiilor;
 • egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
 • cooperarea intersectorială şi intervenţia multidisciplinară;
 • asistenţa individualizată a fiecărui copil;
 • respectarea demnităţii copilului;
 • asigurarea participării copilului la luarea deciziilor care îl privesc, ţinând cont de vârsta şi de gradul său de maturitate;
 • asigurarea continuităţii în creşterea şi educarea copilului, ţinând cont de identitatea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică, în cazul luării unei măsuri de protecţie;
 • celeritate în luarea oricărei decizii cu privire la copil;
 • responsabilitatea autorităţilor pentru asigurarea protecţiei împotriva violenţei, neglijării şi exploatării copilului.

Atribuţiile DMPDC:

Conform art. 7 a Legii nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului în calitate de autoritate tutelară teritorială are următoarele atribuţii:

 • recepţionează, înregistrează şi transmite, conform competenţei, sesizările privind încălcarea drepturilor copilului;
 • în limita atribuţiilor, acordă sprijin autorităţilor tutelare locale în procesul de identificare, evaluare şi asistenţă a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi şi participă la acest proces în caz de necesitate;
 • întreprinde, în colaborare cu autoritatea tutelară locală, acţiunile necesare privind prevenirea separării copilului de mediul familial sau privind (re)integrarea lui în familie;
 • asigură plasamentul planificat al copiilor separaţi de părinţi;
 • asigură stabilirea/retragerea statutului de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească;
 • asigură stabilirea statutului de copil adoptabil;
 • ţine evidenţa copiilor rămaşi temporar fără ocrotire părintească şi a copiilor rămaşi fără ocrotire părintească aflaţi în plasament planificat, recepţionează/sistematizează datele privind copiii aflaţi în evidenţa autorităţilor tutelare locale;
 • asigură reprezentarea intereselor şi a drepturilor copiilor în instanţa de judecată;
 • asigură, la nivel teritorial, cooperarea dintre instituţiile, structurile şi serviciile cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului;
 • determină necesităţile de formare profesională a specialiştilor implicaţi în protecţia copilului în domeniul respectării drepturilor copilului;
 • efectuează analiza datelor privind situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă şi prezintă propuneri consiliului raional/ municipal privind instituirea sau dezvoltarea serviciilor sociale în conformitate cu necesităţile identificate;
 • întreprinde măsuri de informare a populaţiei privind drepturile copilului;
 • colaborează cu autorităţile tutelare locale, teritoriale şi centrale în vederea protecţiei copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, inclusiv prin informarea reciprocă pe probleme de interes comun.

DPDC Buiucani
Adresa: str. M.Viteazul, nr. 2
E-mail: buiucanidpdc@gmail.com 

Numele prenumele Funcţia Telefon
Bezușca Neli Şef (022) 29-50-34
Corcodel Mihaela secretară/asistent social (022) 29-50-27
specialist principal jurist (022) 29-52-24
Revenco Zinaida psiholog (022) 29-50-55
Razlovan Zinaida specialist principal în problemele familiei (022) 29-52-24
Fortună Tatiana specialist principal în tutelă/curatelă şi adopţie (022) 29-50-55
Agapi Natalia specialist principal în problemele socio-educative comunitare (022) 29-52-24
Rusu Mariana specialist responsabil de protecţia copilului aflat în conflict cu legea (022) 29-52-24
Marinov Viorica pedagog (022) 29-52-24
Daniela ZubcoLesnic – Răscoală Tamara asistent socialpedagog (022) 29-50-55(022) 29-50-55