Întreprinderile municipale pentru gestionarea fondului locativ

Întreprinderile municipale pentru gestionarea fondului locativ

           Întreprinderile municipale pentru gestionarea fondului locativ (ÎMGFL) soluționează problemele referitoare la exploatarea fondului locativ. Pentru realizarea scopurilor și sarcinilor, întreprinderea desfașoară urmatoarele genuri de activități:

 • intermedieri pentru cumpărarea, vînzarea și închirierea locuințelor și altor bunuri imobiliare cu destinație neproductivă;

 • reparații și construcții de locuințe (apartamente) populației, municipiului;
 • activități imobiliare pe bază de tarife sau contracte;
 • comerț cu ridicata și amănuntul al materialelor de construcție, articolelor de ferărie, utilajul de apeduct și de încălzire, al metarialelor auxiliare;
 • reparații capitale de clădiri și construcții;
 • administrarea spațiului de locuit, inclusiv serviciile tehnice, spațiile comerciale și de producție, a spațiilor cu alta destinație decît cele descrise mai sus- proprietatea statutului în bază de contract, evidența spațiilor libere și prezentarea informației despre existența acestora;
 • dezvoltarea fondului locativ prin achiziții, construcții în antrepriză sau subantrepriză a noilor clădiri cu alți parteneri;
 • elaborează proiecte de planuri anuale și de perspectivă pentru activitatea financiară și de producție, planuri de reparare curentă și capitală a spațiului locativ al Primăriei municipiului Chișinău, coordonate cu Direcția generală locativ- comunală și amenajare și Pretura;
 • exercită controlul asupra păstrării fondului locativ, exploatării caselor de locuit și apartamentelor;
 • elaborează acțiuni de ameliorare a indicilor economici și ridicare a rentabilității gospodăriei locative, consolidarea disciplinei de muncă și aplicarea corectă a prețurilor și tarifelor;
 • organizează și desfășoară acțiuni de implementare a experienței avansate, a realizărilor științei și tehnicii în exploatarea fondului de locuințe, metodelor progresiste de muncă, mecanizare, dispecerizare și automatizare a proceselor de producție, utilizarea efectivă și rațională a utilajului, energiei electrice, materiei prime și materialelor;
 • ține evidența contabilă și statistică, pregătește și prezintă la timp dările de seamă, organizează acțiuni pentru păstrarea proprietății municipale;
 • contribuie la privatizarea fondului de locuințe al Primăriei, primit pentru exploatarea prin contracte;
 • exercită controlul asupra folosirii, întreținerii și exploatării fondului cu alta destinație decît cea locativă și a celui inutizabil pentru trai, date în arendă;
 •  exercită și aplică măsuri pentru protecția muncii, tehnica securității, antiincendiare, precum ți aplică realizările de inovare și raționalizare;
 • asigură selectarea, angajarea și instruirea personalului;
 • examinează sugestiile, cererile și reclamațiile cetățenilor, efectuează acțiuni de soluționare corectă și operativă a problemelor care se conțin în adresări;
 • înaintează propuneri în ceea ce privește reparația capitală a fondului de locuințe, întocmește listele nominale de investiții, de încheiere a contractelor de executare a documentației tehnice și a lucrărilorde reparație, controlează calitatea și termenul de efectuare a renovării obiectelor, recepționează în folosința obiectivele dupa reparația capitală, efectuează calculele pentru lucrările executate;
 • înaintează propuneri în modul stabilit pentru efectuarea achitărilor reciproce cu organizațiile care deservesc gospodăria locativă;
 • asigură controlul asupra respectării Regulamentului cu privire la acordarea și anularea vizei de reședință;
 • asigură pastrarea și utilizarea corectă a materialelor de construcție, inclusiv a celor obținute după demolarea elementelor de construcție și clădirilor pentru reutilizare;
 • organizează colectarea materiei prime reutilizabile;
 • efectuează controlul și întreprinderi măsure de rigoare pentru a nu admite încălcări ale regulilor de construcție și exploatare;
 • eliberează populației la locul de trai certificatele necesare conform tarifelor aprobate de fondator;
 • realizează materiale de construcție pentru reparația curentă și capitală a caselor particulare și apartamentelor private;
  participă la organizarea activității de primire la balanța și ia măsuri pentru popularea locuințelor în casele noi construite, în strictă conformitate cu prevederile Regulilor și normelor de construcție și Instrucțiunii cu privire la recepționarea în folosință și popularea caselor nou construite;
 • organizează activitatea și efectuează munca de salubrizare a teritoriilor administrative, curățirea WC din curți, camerilor, conductelor de gunoi și terenurilor de acumulare a gunoiului etc.
   

LISTA GESTIONARILOR FONDULUI LOCATIV DIN SECTORUL BUIUCANI

 

NR

Apartenența de balanță, Adresa juridică

Numele, prenumele conducătorului

Număr de contact

Hotarele ÎMGFL

 

 

 

1.

 

 

 

ÎMGFL nr. 13,

str. București, 79

 

 

 

Brănișteru Alexandru

 

 

 

22-97-05

22-43-90

De la str. A. Pușkin pe str. Columna pînă la str. M. Viteazul, pe str. M. Viteazul pînă la hotarul parcului „Dendrariu”, pe hotarul parcului „Dendrariu” pînă la str. C. Stere, pe str. C. Stere pînă la str. E. Coca, pe str. E. Coca pînă la I. Creangă, pe str. I. Creangă pînă la str. V. Belinski, pe str. V. Belinski pînă la str. G. Alexandrescu, pe str. G. ALexandrescu pînă la malul drept al Lacului Valea Morilor, pe malul lacului pînă la întrarea central a parcului Valea Morilor, pe str. A. Mateevici pînă la str. A. Pușkin, pe str. A. Pușkin pînă la str. Columna

 

 

 

2.

 

 

 

ÎMGFL nr. 14,

str. M. Dosoftei, 142

 

 

 

 

Pîslari Gheorghe

 

 

 

29-52-06

29-53-02

De la intersecția str. L. Deleanu cu șos. Balcani, pe șos. Balcani pînă la Calea ferată, pe Calea ferată pînă la str. M. Viteazul, pe str. M. Viteazul pînă la hotarul parcului „Dendrariu”, pe hotarul parcului „Dendrariu” pînă la str. I. Creabgă, pe str. I. Creangă pînă la str. Alba-Iulia, pe str. Alba-Iulia pînă la str. I. Caragiale, pe str. I. Caragiale pînă la str. N. Costin, pe str. N. Costin pînă la str. L. Deleanu, pe str. L. Deleanu pînă la șos. Balcani

 

 

3.

 

 

ÎMGFL nr. 15,

str. Paris 51/3

 

 

 

Cărăruș Mihai

 

 

71-38-20

71-34-30

De la str. I. Creangă pe str. Alba-Iulia pînă la str. I-L. Caragiale, pe str. I-L. Caragiale pînă la str. N. Costin, pe str. N. Costin pînă la str. O. Ghibu, pe str. O. Ghibu pînă la hotarul or. Durlești, pe hotarul or. Durlești și hotarul sectorului Centru pînă la str. G. Alexandrescu, pe str. G. Alexandrescu pînă la str. V. Belinski, pe str. V. Belinski pînă la str. I. Creangă, pe str. I. Creangă pînă la str. Alba-Iulia

 

4.

 

ÎMGFL nr. 16,

str, O. Ghibu 2/4

 

Doschinescu Mina

 

51-12-54

51-57-63

De la str. N. Costin pe str. O. Ghibu pînă la hotarul or. Durlești, pe hotarul or. Durlești pînă la șos. Balcani, pe șos. Balcani pînă la str. L. Deleanu, pe str. L. Deleanu pînă la str. N. Costin, pe str. N. Costin pînă la str. O. Ghibu.