Pretura sectorului Buiucani anunță concurs repetat pentru ocuparea funcției vacante de mediator comunitar

Pretura sectorului Buiucani anunță concurs repetat pentru ocuparea funcției vacante de mediator comunitar

Pretura sectorului Buiucani anunță concurs repetat pentru ocuparea funcției vacante de mediator comunitar

Scopul general al funcţiei constă în intermedierea şi îmbunătăţirea comunicării dintre beneficiari şi prestatorii de servicii publice, autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întâi, instituţiile de stat competente.

Mediatorul comunitar identifică familiile social-vulnerabile de etnie romă şi necesităţile acestora, facilitează evaluarea lor şi coordonează accesul acestora la serviciile existente de asistenţă socială, medicale, educaţionale etc., pentru a depăşi perioada de dificultate, pentru a soluţiona problemele identificate sau a obţine un sprijin adecvat pentru beneficiari.

Mediatorul comunitar activează în echipă cu personalul administraţiei publice locale de nivelul întâi din domeniul asistenţei sociale, poliţistul de sector, pedagogii, lucrătorul medical, asociaţii obştești din teritoriu etc., pentru soluţionarea problemelor persoanelor de etnie romă aflate în dificultate.

Condiţiile de participare la concurs:

- la concurs au dreptul să participe numai persoane de etnie romă, care nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă; - cunoaşterea limbii de stat; - Studii: medii generale, speciale, superioare, după caz; cursuri de instruire iniţială pentru mediatorii comunitari. - Experienţă profesională: experienţă profesională nu mai puţin de un an în domeniul social va fi un avantaj.

Candidaţii vor depune dosarul pentru participare la concurs până la data de 20 decembrie 2020 , pe adresa: str. Mihai Viteazul, nr.2, Pretura sectorului Buiucani, biroul 410, tel. de contact 022295067, e-mail :buiucani@pmc.md

Dosarul va conţine :

1. Cererea de înscriere la concurs.

2. CV-ul (în limba de stat);

3. Copia actului de identitate;

4. Copia certificatului de naştere sau a unui alt document confirmativ care atestă apartenenţa candidatului la etnia romă;

5. Copia certificatului/diplomei de absolvire a studiilor;

6. Copia carnetului de muncă dacă este;

7. Certificatul medical de sănătate;

8. Cazierul judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere;

9. Recomandarea societăţii civile rome , a unei sau a mai multor organizaţii neguvernamentale rome.

 

Bibliografia concursului :

• Constituţia Republicii Moldova

• Codul Muncii al Republicii Moldova

 

• Codul Administrativ al Republicii Moldova;

§ Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a organului local de specialitate în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei familiei şi a structurii-tip a acestuia;

§ Hotărârea Guvernului nr. 557 din 17 iulie 2013 pentru aprobarea Regulamentului – cadru cu privire la organizarea activităţii mediatorului comunitar;

§ Hotărâre de Guvern nr. 1356 din 03.12.2008 cu privire la aprobarea Structurii Sistemului informaţional Automatizat „Asistenţa Socială”;

§ Legea nr. 133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social;

§ Legea nr. 547 din 25.12.2003 asistenţei sociale;

§ Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi.

§ Decizia consiliului municipal Chișinău nr.11/3 din 14 iulie 2020.

 

Secretarul Comisiei Ana Dimitraș